• เงื่อนไขแบบสองทาง

Binary Selection
เป็นการเลือกแบบเงื่อนไขที่คำตอบจะมี 2 ทางคือ ถูก(ค่าเป็น 1) กับผิด (ค่าเป็น 0)

IF condition ( เงื่อนไข )
Statement (ชุดคำสั่งที่ใช้เมื่อเงื่อนไขที่ได้ผลออกมาเป็นถูก)
Else
Statement (ชุดคำสั่งที่ใช้เมื่อเงื่อนไขที่ได้ผลออกมาเป็นผิด)
Endif

ในส่วนของ condition เราสามารถใช้เครื่องหมาย = , < , > , and , or มาร่วมในการสร้างเงื่อนไขได้เราสามารถเขียนให้กระชับขึ้นได้ โดยใช้ Then ต่อหลังจาก condition ดังตัวอย่าง


ในส่วนของ and และ or นั้น มีข้อบังคับดังนี้

0 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1

0 OR 0 = 0

0 OR 1 = 1
1 OR 0 = 1
1 OR 1 = 1