• การทำงานแบบวนซ้ำ

The WHILE…ENDWHILE Construct
มักจะใช้ในการเช็คค่าความผิดพลาดของ INPUT หากใส่ค่าผิดโปรแกรมก็จะทำงานวนซ้ำจนกว่าจะใส่ค่าที่ถูกต้องThe REPEAT…UNTIL Construct
ต่างกับ WHILE ตรงที่ WHILE จะเช็คเงื่อนไขก่อนที่จะทำคำสั่งที่ระบุไว้ แต่ REPEAT จะทำคำสั่งที่ระบุไว้ก่อนแล้วจึงเช็คเงื่อนไขตามมาThe FOR…NEXT Constructstep เป็นการเพิ่มค่าของตัวแปรที่เป็นเงื่อนไข ดังรูปข้างบน ใช้ i เป็นเงื่อนไขในการวนซ้ำ
หากเราไม่กำหนด step ค่า iก็จะเพิ่มทีละ 1 จนกว่าจะครบตามเงื่อนไข

เราสามารถใช้ FOR ในการอ่านค่าจาก DATA ได้ดังนีThe DO…LOOP Construct
เป็นการวนซ้ำที่ทำอยู่ตลอดเวลาไม่สิ้นสุด

EXIT
เป็นคำสั่งในการออกจากการวนซ้ำ ซึ่งเราสามารถใส่ไว้ภายใต้เงื่อนไขใดๆ( IF…ENDIF )เพื่อทำการออกจากการวนซ้ำได้

WAIT
เป็นการชะลอให้โปรแกรมทำงานช้าลง โดยใส่ เวลากำกับไว้หลัง WAIT โดยจะมีหน่วยเป็น milliseconds เช่น WAIT 1000 ก็จะหยุดการทำงานไป 1 วินาที SLEEP
ทำงานเช่นเดียวกับ WAIT

การซ้อน Loop