• การวาดรูปใน DBPro

DOT
เป็นคำสั่งวาดจุด ใช้โดย Dot x,y

POINT
เป็นคำสั่งเรียกค่าสีจากจุดที่เราต้องการ ค่าที่ได้จะส่งกลับมาเป็นค่า integer ใช้โดย Point(x,y)

LINE
เป็นคำสั่งวาดเส้นระหว่างจุดสองจุด ใช้โดย Line x1,y1,x2,y2

BOX
เป็นคำสั่งวาดกล่อง ใช้โดย Box x1,y1,x2,y2[,c1,c2,c3,c4]
x1,y1
คือมุมซ้ายบนของกล่อง
x2,y2 คือมุมขวาล่างของกล่อง
c1,c2,c3,c4 คือสีของกล่องทั้ง 4 มุม

CIRCLE
เป็นคำสั่งวาดวงกลม ใช้โดย CIRCLE x,y,radius
x,y เป็นจุดกึ่งกลางวงกลม
radius เป็นรัศมีของวงกลม

ELEIPSE
เป็นคำสั่งวาดวงรี ใช้โดย ELEIPSE x,y,hradius,vradius
x,y
เป็นจุดกึ่งกลางของวงรี
hradius เป็นรัศมีในแนวนอน
vradius เป็นรัศมีในแนวตั้ง