• ฟังก์ชั่น

Function
คือโปรแกรมย่อยที่เขียนเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างเราสามารถทำการส่งค่าต่างๆ เข้าไปให้ฟังก์ชั่นนำไปใช้งานดังนี้จะสังเกตได้ว่า ค่าตัวแปร i ในฟังก์ชั่นจะไม่มีการเก็บค่าไว้
ดังนั้นเมื่อเราพิมพ์ค่า i แสดงออกมาจึงเป็นค่า 0 ซึ่งตัวแปร i จะเรียกได้ว่าเป็น Local Variables
แต่หากเราต้องการให้ค่า i ยังคงเก็บไว้ เราต้องทำการประกาศค่าตัวแปร i ให้เป็นตัวแปรแบบ Global Variables
ซึ่งตัวแปรประเภทนี้เมื่อถูกใช้งานในฟังก์ชันแล้ว ก็ยังคงเก็บค่าไว้ตลอด
ตัวอย่างการประกาศค่าตัวแปรเป็นแบบ Global Variables

Global i

EXITFUNCTION
เป็นคำสั่ง เพื่อออกจากการทำงานของฟังก์ชั่นนอกจากนี้เรายังสามารถส่งค่าจากฟังก์ชั่นกลับมาใช้ได้
 
ตัวอย่าง ฟังก์ชั่นหาผลรวมตั้งแต่เลข 1 ถึงเลขที่กำหนดค่าส่งคืน เราสามารถเขียนต่อท้ายจาก ENDFUNCTION และ EXITFUNCTION