• ชุดคำสั่งย่อย

เราสามารถสร้างชุดคำสั่งย่อย (subroutine) ดังนี้คำสั่ง GOSUB เป็นการเรียกใช้ชุดคำสั่งย่อยรูปแบบของชุดคำสั่งย่อยคือ ตั้งชื่อชุดคำสั่งและต่อด้วยเครื่องหมาย : เมื่อสิ้นสุดชุดคำสั่งให้จบด้วย RETURN ในชุดคำสั่งย่อยจะต่างจาก Function ตรงที่ ไม่สามารถใช้ตัวแปรแบบ Local variables ได้