• Array

Arrays คือตัวแปรชุด สำหรับการสร้างเราใช้คำสั่ง DIM name(size)

Name คือชื่อของตัวแปรชุดของเรา Size คือขนาดของตัวแปรชุดของเรา

ค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรแบบ Array จะเก็บไว้ในลักษณะดังนี้ Dim Numbers(10)
Numbers(1) = 100 หมายถึงค่า 100 จะถูกเก็บไว้ใน Numbers(1)

P=5 Numbers(P)=23
หมายถึงค่า 23 จะถูกเก็บไว้ใน Numbers(5)ตัวอย่างการนำ Array ไปใช้ 1. ใช้หาค่าที่ต่ำสุดเราสามารถลบ Array ได้ด้วยคำสั่ง
UNDIM name(0)

Arrays 2 มิติ
DIM name(size,size)
ประโยชน์ในการใช้เช่น ในเกมประเภทกระดานเราสามารถใช้เก็บข้อมูลเป็นลักษณะ แถว และ คอลั่มได้ ตัวแปร Arrays สามารถใช้ได้ถึงระดับ 4 มิติ

สำหรับการใช้ Array ใน function นั้นเราต้องประกาศ Array ให้เป็นตัวแปรแบบ Global ดังนี้
Global DIM name(size)