• Bitmaps Basics

Load Bitmap filename,imgarea 
• สำหรับชื่อไฟล์ต้องระวัง error เนื่องจาก directory ที่เก็บไฟล์
*** หากเขียนชื่อไฟล์โดยตรงก็หมายถึงเก็บไว้ directory  ที่เดียวกับไฟล์โปรแกรม
Imgarea เป็นค่าตัวเลขที่ไว้อ้างอิงที่อยู่ของไฟล์ โดยที่ค่า 0 จะเป็นพื้นที่การแสดงผลออกมาทางจอภาพหากเก็บไว้ที่ area 0 ภาพจะแสดงทันทีจอภาพแสดง area 0 จึงไม่เห็นภาพ 
ซึ่งค่า Imgarea นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 0 – 31 จึงหมายถึงเก็บภาพไว้ได้สูงสุด 32  ในคราวเดียว

Bitmap Width(imgarea)
ใช้ส่งค่าความกว้างหน่วย pixel

Bitmap Height(imgarea)
ใช้ส่งค่าความสูงหน่วย pixel

Bitmap Depth(imgarea)
ใช้ส่งค่าความความละเอียดของภาพในหน่วย bit / pixel

เมื่อโปรแกรมกำลังเรียกทำงานที่ area ใดๆ ค่าที่แสดงผลทั้งหมดจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ area นั้นดังนี้คำว่า Hello ไม่แสดงเนื่องจากถูกส่งไปอยู่ใน area 1
 
Set Current Bitmap imgarea
เป็นคำสั่งเซตการแสดงผลภาพที่อยู่  imgarea นั้นCreate Bitmap imarea , width, height
ใช้สร้างจองพื้นที่ในการเก็บภาพ

Copy Bitmap sourcarea,destinationarea
Sourcarea เลข area ที่ต้องการ copy
Destinationarea เลข area ที่ใช้วางภาพที่ได้จากการ copy
 
Flip Bitmap imgarea
เป็นการกลับหัวกลับหางภาพ โดยจะมีความแตกต่างกันของภาพเมื่อกระทำใน area ต้นฉบับภาพ กับ area 0
โดยที่ area 0 จะกลับภาพทั้งหน้าจอ ส่วน area ต้นฉบับจะกลับเฉพาะส่วนพื้นที่ ที่เก็บภาพไว้

Mirror Bitmap imgarea
เป็นการกลับภาพจากซ้ายไปขวา

Blur Bitmap imgarea,value
เป็นการทำให้ภาพดูเบลอโดยกำหนดค่าได้ 1-6 (min-max)
 
Fade Bitmap imgarea,value
เป็นการปรับค่าความสว่างของภาพ โดยปรับได้ตั้งแต่ 1 –100  ค่า 100 จะแสดงผลตามภาพต้นฉบับ

Copy Bitmap src,x1,y1,x2,y2 ,dest, x3,y3,x4,y4
เป็นการ copy เฉพาะส่วนที่เราต้องการและนำไปวางจุดที่ต้องการ

การ Zoom เราสามารถใช้คำสั่ง copy ภาพโดยกำหนดให้ขนาดพื้นที่ในการวางภาพมีขนาดใหญ่กว่าภาพต้นฉบับ

Bitmap Exist(imgarea)
เป็นการเช็คว่ามีการใช้พื้นที่อยู่หรือไม่ โดยส่งค่าเป็น 1 (มี) และ 0 (ไม่มี)
 
Bitmap Mirrored(imgarea)
เช็คว่าภาพใช้คำสั่ง mirror อยู่หรือไม่

Bitmap Flipped(imgarea)
 
Current Bitmap()
เช็ค  Current Bitmap ว่าอยู่ area ใด

Delete Bitmap imgarea
ลบภาพใน area ออกจากหน่วยความจำ