• เล่นกับสี

INK Foreground Color,Background Color
เป็นการเปลี่ยนสีของ Text โดย Foreground คือสีของ Text ส่วน Background คือด้านหลังของ Text

RGB(Red Value,Green Value,Blue Value)
เป็นการกำหนดสีสามารถดูตัวเลขเทียบกับสีได้ตามโปรแกรมตกแต่งภาพ ซึ่งคำสั่งนี้ทำการส่งค่าตัวเลขชุดเดียวออกมา ตย.เช่น RGB(0,0,0) หมายถึงสีดำซึ่งเราสามารถใช้ค่าเลข 0 แทนได้ จะเขียนได้เป็น

INK RGB(255,255,0) , 0

SET TEXT OPAQUE
เป็นการทำสีด้านพื้นหลังของ Text

SET TEXT TRANSPARENT
เป็นการยกเลิกคำสั่ง SET TEXT OPAQUE โดยทำให้พื้นด้านหลังโปร่งใส

Cls
มาจาก Clear Screen เป็นการลบทุกอย่างออกจากหน้าจอ โดยปกติโปรแกรมจะมีพื้นหลังเป็นสีดำ แต่หากต้องการเปลี่ยนสีของพื้นหลังก็เพิ่มคำสั่งเป็นดังตัวอย่าง Cls rgb(0,255,0) ผลที่ได้จะเป็นดังภาพด้านล่าง