• ทำความรู้จักกับข้อมูลในตัวโปรแกรม

Program Data

โดยทั่วไปจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ชนิดดังนี้
1. integer : เป็นข้อมูลที่เป็นค่าจำนวนเต็ม เช่น 1 , 0 , -1
2. real : เป็นข้อมูลที่เป็นค่าจำนวนจริง เช่น 1.01 , 0.5559
3. strings : เป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรและยังรวมทั้งตัวเลขแต่จะใช้แสดงเป็นข้อความเท่านั้นไม่สามารถนำไปคำนวณทาง math ได้

Constants (ค่าคงที่)
หมายถึงค่าที่กำหนดไว้แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นได้ทั้ง integer constants , real constants และ strings constants

Variables (ตัวแปร)
หมายถึงค่าที่เก็บข้อมูลใดๆไว้ โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ภายในตัวของมันเอง ซึ่งก็แบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้
Integer Variables
Real Variables
Strings Variablesการใช้ค่าตัวแปรแบบ Real Variables การคำนวณจะช้ากว่าและมีโอกาสผิดพลาด อันเกิดจากการปัดเศษได้ เช่น ค่า 2.3 จะถูกเก็บไว้เป็น 2.29999995232 เป็นต้น
ดังนั้นจึงควรใช้ตัวแปรแบบ Integer Variables จะดีกว่า

เพื่อให้สื่อความหมายของตัวแปรได้อย่างชัดเจนและง่ายแก่ความเข้าใจ เราจึงควรตั้งชื่อตัวแปรอย่างมีความหมายแต่ใน DBPro เองก็มีกฎในการตั้งชื่ออยู่ด้วยดังนี้

- ชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร แต่ก็สามารถนำตัวเลขและเครื่องหมาย _ มาเติมต่อท้ายจากตัวแรกได้

- ด้านท้ายของชื่อหากใส่เครื่องหมาย # จะแสดงว่าเป็นตัวแปรประเภทจำนวนจริง และหากใส่เครื่องหมาย $ จะแสดงว่าเป็นตัวแปรประเภท ตัวอักษร ( strings )

- ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผล จะถือเป็นตัวแปรตัวเดียวกัน

- ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับ ชุดคำสั่ง หรือ keyword ของโปรแกรม