• การจัดสรรค่าให้แก่ตัวแปร(1)

เราจะใส่ค่าให้ตัวแปรโดยการเขียนดังนี้
Variable = Value
ตัวอย่างเช่น
name$ = “neo101”
result = 12.79
result# = 33
no1 = 12
no2 = no1
 
Arithmetic Operators (ตัวกระทำการทางคณิตศาสตร์)
+ ( บวก )
- ( ลบ )
* (คูณ)
/ (หาร)
mod (เลขเศษที่หารไม่ลงตัว)
^ ( ยกกำลัง )
การบวกเพิ่มค่าด้วยค่าคงที่เพื่อเปลี่ยนค่าตัวแปรเป็นอีกค่าทำได้ดังนี้
no1 = 20
no1(ค่าใหม่) = no1(ค่าเดิม) + 3

ค่าของ no1 ค่าใหม่ที่ออกมาจะได้เป็น 23
ตัวอย่างอีกกรณี no1 = -no1 ค่า no1 ค่าใหม่ที่ได้ก็จะเป็นค่าที่นำเครื่องหมายลบเข้าไปคูณจำนวนเดิม

ตัวโปรแกรมจะให้ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายต่างๆดังนี้
^ ( ยกกำลัง ) , * (คูณ) , / (หาร) , + ( บวก ) , - ( ลบ ) ทั้งนี้เราสามารถใช้เครื่องหมาย ( ) มาร่วมได้

Variable Range (ค่าสูงสุดต่ำสุดของตัวแปร)
Interger -2,147,483,648 to +2,147,483,647
Real ± 3.4 E ± 38

String Operations
เราใช้เครื่องหมาย + ในการรวมค่าจากตัวแปรสตริง หรือค่าคงที่แบบสตริง เช่น