• การจัดสรรค่าให้แก่ตัวแปร(2)

The Input Statement
คือการใช้คำสั่ง Input มารับค่าเพื่อเก็บเข้าสู่ตัวแปร
Input [message],variable
ตัวอย่าง Input “Please enter your name” , name$

The Read and Data Statements
คือการกำหนดให้อ่านค่าจากข้อมูลที่เราเตรียมไว้แสดงการอ่านข้อมูลจากคำสั่ง Data ที่เก็บข้อมูลไว้อีกแบบThe RESTORE Statement
แสดงการใช้งาน จะพบว่าเมื่อใช้คำสั่ง RESTORE ทำให้กลับไปอ่านค่าแรกของ DataThe Time and Date

Integer = TIMER( )
คำสั่ง Timer( ) จะส่งค่า integer ออกมาซึ่งเป็นค่าที่แสดงว่าคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใช้งานมานานเท่าใดโดยแสดงในหน่วย millisecondsGenerating Random Numbers

Integer = RND(max number)

RANDOMIZE
เนื่องจากการแรนดอมของคอมพิวเตอร์ยังไม่ถือได้ว่าเป็นการแรนดอมอย่างแท้จริง
คำสั่ง RANDOMIZE จึงเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความแน่ใจในการแรนดอม
โดยหากให้ RANDOMIZE เป็นเลขชุดเดิม ค่าจาก RND( ) จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงค่า RANDOMIZE ก่อนที่จะใช้คำสั่ง RND( )Using Variable to Store Colour Values ( การใช้ตัวแปรเก็บค่าของสี )Names Constants ( การกำหนดค่าคงที่ )

#CONSTANT name = value

ค่าที่กำหนดไว้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ name ที่ใช้ต้องไม่ลงท้ายด้วย สัญลักษณ์ # หรือ $
ตัวอย่าง #CONSTANT WinningScore = 1000